+371 67 08 04 08

Sūdzību izskatīšanas kārtība

Klientam ir tiesības vērsties “Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS (turpmāk - BAN) ar sūdzībām par BAN sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām un saņemt atbildi pēc būtības.
Klientam ir tiesības vērsties BAN ar sūdzību, ja Apdrošināšanas izplatītāja (BAN apdrošināšanas aģentu reģistrā reģistrētie apdrošināšanas aģenti, BAN apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā reģistrētie apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieki, BAN darbinieki, kas tieši iesaistīti apdrošināšanas izplatīšanā) un Klienta sadarbībā ir radušās kādas nesaskaņas un Klients vēlas izteikt savas pretenzijas saistībā ar Apdrošināšanas izplatītāja sniegto apdrošināšanas izplatīšanu.
Sūdzību izskatīšana ir bez maksas.
Sūdzību var iesniegt:
 • Klientam (tā pārstāvim) personīgi ierodoties BAN (jebkurā BAN reģionālā nodaļā) un iesniedzot sūdzību;
 • ar pasta starpniecību – nosūtot sūdzību uz BAN juridisko adresi: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010;
 • izmantojot elektronisko pastu - office@ban.lv.
BAN pieņem izskatīšanai personīgi iesniegtu sūdzību, kā arī pa pastu nosūtītu sūdzību, kas ir Klienta (tā pārstāvja) pašrocīgi parakstīta. Izmantojot elektroniskās sakaru ierīces sūdzību var parakstīt izmantojot drošu elektronisko parakstu.
Sūdzībā jānorāda:
 • Klientu identificējoša informācija:
  • Fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese, tālruņa numurs.
  • Juridiskām personām - nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvja amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs.
 • Sūdzības būtība, apstākļi un dokumenti, kas pamato Klienta sūdzību. Ja iespējams, pievienojot dokumentus, ar ko pamato sūdzību.
 • Veidu, kādā Klients vēlas saņemt atbildi uz sūdzību:
  • pa pastu - jānorāda pasta adrese;
  • pa e-pastu - jānorāda e-pasta adrese;
  • personīgi - jānorāda BAN reģionālo nodaļu.
  • Sūdzības iesniegšanas datums un vieta.
  Atbildi uz sūdzību BAN sniedz rakstiski latviešu valodā iespējami īsā termiņā, tomēr ne ilgāk kā 20 dienu laikā.
  Ja Klientu neapmierina BAN sniegtā atbilde, Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību:
  • Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombudam, ja klients ir fiziskā persona, saskaņā ar ombuda nolikumu. Mājas lapas adrese – www.laa.lv.
  • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam saistībā ar apdrošināšanas atlīdzību vai atteikumu to izmaksāt sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā. Mājas lapas adrese – www.ltab.lv.
  • Latvijas Bankai. Mājas lapas adrese – www.bank.lv.
  • Patērētāju tiesību aizsardzības centram, ja saskaņā ar Patēretāju aizsardzības likumu Klients ir uzskatāms par patērētāju. Mājas lapas adrese – www.ptac.gov.lv.
  • Datu valsts inspekcijai. Mājas lapas adrese – www.dvi.gov.lv.