BAN mobilās lietotnes izmantošanas noteikumi

Personas datu apstrāde

“Baltijas Apdrošināšanas Nams” AAS, reģ.Nr.40003494976, juridiskā adrese: Antonijas iela 23, Rīga, LV-1010, t. 67080408, office@ban.lv, (turpmāk – Apdrošinātājs) apstrādā personas datus, kas saistīti ar BAN mobilās lietotnes izmantošanu, ar mērķi:

 • Veikt lietotāja autentifikāciju;
 • Nodrošināt lietotnes pienācīgu darbību un funkcionalitāti, t.sk. var tikt izmantoti funkcionalitātes sīkdatnes;
 • Nodrošināt apdrošināšanas pakalpojuma izpildi, t.sk. izvērtēt atlīdzības pieteikumu, pārbaudīt apdrošinātā riska iestāšanās apstākļus, novērtēt un aprēķināt zaudējumus;
 • Nodrošināt saziņu ar lietotājiem, tostarp nosūtīt paziņojumus.

Apstrādājot personas datus, Apdrošinātājs piemēro šādus tiesiskos pamatus:

 • personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Apdrošinātāju attiecināmu juridisku pienākumu;
 • apstrāde ir vajadzīga Apdrošinātāja leģitīmo interešu ievērošanai (piemēram, apdrošināšanas pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai);
 • apstrāde ir vajadzīga lēmuma par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pieņemšanai vai apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai.

Apstrādāto personas datu kategorijas ietver: personu identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums), kontaktinformāciju (piemēram, e pasta adrese, tālruņa numurs), finanšu datus (piemēram, bankas konts, maksājumu informācija), informāciju par zaudējumiem un negadījuma apstākļiem, datus par personas veselības stāvokli un citu nepieciešamo informāciju, lai noteiktu apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, novērtētu zaudējumu un apdrošināšanas atlīdzības apmēru vai nodrošinātu pakalpojumus saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.

Lai izpildītu noslēgto apdrošināšanas līgumu un realizētu Apdrošinātājam apdrošināšanas līgumā paredzētās tiesības, Apdrošinātājs veic apdrošinātās personas īpašu kategoriju datu, t.sk. veselības datu, apstrādi. Apdrošinātājs ir tiesīgs apdrošināšanas līguma izpildes nolūkā, iepazīties ar apdrošinātās personas medicīnisko dokumentāciju (kurā ir norādīta informācija par uzstādīto diagnozi, slimības anamnēzi un iepriekšējo ārstēšanu, diagnozi apstiprinošu izmeklējumu rezultātiem, saņemto ārstēšanu un ārstēšanās ilgumu, izrakstītajiem un iegādātajiem medikamentiem u.tml.), kā arī ar dokumentāciju par citiem apdrošināšanas līguma ietvaros apmaksājamajiem pakalpojumiem. Apdrošinātājs saņem apdrošinātas personas piekrišanu šādu datu apstrādei, ja nav cita tiesiskā pamata personas datu apstrādei.

Gadījumā, ja persona atsakās sniegt apdrošināšanas līguma izpildei nepieciešamos personas datus vai piekrišanu datu apstrādei (ja tāda ir nepieciešama), Apdrošinātājs nevarēs sniegt apdrošināšanas pakalpojumus un izskatīt atlīdzības pieteikumu.

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Papildus informācija par Apdrošinātāja veikto personas datu apstrādi Apdrošinātāja Privātuma politikā

Izmantojot BAN mobilo lietotni, lietotājs piekrīt šādiem noteikumiem un apliecina ka:

 1. lietotāja sniegtā informācija ir patiesa un pilnīga, kā arī pievienoto dokumentu kopijas ir izdarītas no oriģināla un atbilst tam. Nepatiesas un/vai maldinošas informācijas sniegšanas gadījumā, Apdrošinātājam ir tiesības neizmaksāt apdrošināšanas atlīdzību un/vai izbeigt apdrošināšanas līgumu, kā arī persona var tikt saukts/saukta pie kriminālatbildības par krāpšanu vai dokumentu viltošanu.
 2. Apdrošinātājs, lai pieņemtu lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus, ja tādi Apdrošinātājam ir nepieciešami apdrošināšanas atlīdzības izmaksai un/vai apdrošināšanas gadījuma izvērtēšanai.
 3. lietotājs informēts par nepieciešamību uzglabāt pieteikumam pievienoto dokumentu oriģinālus vismaz 3 (trīs) gadus, tam piekrīt un apņemas to izpildīt, un pēc Apdrošinātāja pieprasījuma apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, tos uzrādīt Apdrošinātājam.
 4. Lietotājam ir jārūpējas par savas mobilās ierīces drošību, lai nepieļautu trešo personu piekļuvi lietotāja personas datiem BAN lietotnē.
 5. Apdrošināšanas pakalpojuma sniegšanas lietotnei ir tiesības rādīt paziņojumus un piekļūt lietotāja mobilajā ierīcē tādiem datiem kā atrašanās vieta, piekļuve kamerai, fotoattēliem, ja lietotājs ir izvēlējies izmantot attiecīgās lietotnes funkcijas.